Cyfarfod Mehefin 22

Ar nos Fercher Mehefin 22ain cynhaliwyd cyfarfod yn Ysgubor Ffos yr Odyn, lle daeth 24 o bobl
ynghyd i drafod ail-ddechrau Cymdeithas Hanes Blaenpennal ym mis Medi a’r ffordd ymlaen i’r
Gymdeithas yn y dyfodol. Ar gyfer y rhai sy’n newydd i’r ardal rhoddwyd crynodeb o’n
gweithgaredd hyd yma yn sefydlu’r Gymdeithas, cyhoeddi llyfr “Mynydd Bach, Ei Hanes – It’s
History” a’n llyfryn o “Atgofion Nadolig a Risetiau”, a’r grwpiau gwella Cymraeg, ynghyd a
gweithgareddau eraill fel cefnogaeth Covid, gwasanaeth band eang a ffôn, a darparu peiriant
“defibrillator”. Bydd y tanysgrifiad blynyddol yn aros ar £5 y pen.

 

Cynigiwyd nifer o syniadau ar gyfer gweithgareddau yn y dyfodol, a bydd y pwyllgor yn trafod rhain a threfnu rhaglen.

Cafwyd adloniant cerddorol gan Jez Danks ar y ffidil, ac yr oedd pawb wedi mwynhau mas draw.

Diolch yn fawr i Chris a Michele Pope am ddarparu’r lleoliad ac agor y bar i hyrwyddo’r cymdeithasu.

Programme of Events for 2018/19 Season

Cymdeithas Hanes Blaenpennal Local History Society

Meetings at Long Room Penial Chapel 7.30pm

12 September   St David’s Church and records – Rev Phillip Davies

10 October       The poets of Mynydd Bach – Rhiannon Evans and Jez Danks

14 November   A shepherd’s life – Erwyd Howells

12 December   Christmas Social – Venue to be decided

13 February     Members old items and heirlooms    Bring anything of interest

13 March         The mills of Ceredigion – Andrew Findo

10 April            Local field names –   Rob Ackroyd

8 May               Daytime visit to local venue of interest.

Membership £ 5 per person,

Enquiries Andrew Findon, Y Felin Fach , 01974-251231 or blaenpennal@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

September Meeting

Phillip Wyn Davies – St David’s Church Blaenpennal.

To start the new season of meetings we are starting with a talk by Phillip Wyn Davies
about St David’s Church Blaenpennal, and its records.
Long Room Penial Chapel  7.30pm
Subscription of £5 per person  will be due.

Cyfarfod Nesaf

 

Cymdeithas Hanes Blaenpennal

Cynhelir y Cyfarfod nesaf  am 7.30 pm Nos Fercher , 14 Chwefror   2018

Yn   Caffi  Sali Mali, Pentre Bach, Blaenpennal

Helpwch y Llyfrgell Genedlaethol i ‘Ddatgloi Hanes Cuddiedig y Rhyfel Mawr’

Am ragor o fanylion cysylltwch â Andrew Findon
(Y Felin) ar 01974-251231 neu blaenpennal@gmail.com 

 

Annwyl Ysgrifennydd Cymdeithas Hanes Blaenpennal,

Ysgrifennaf atoch i’ch gwahodd i fod yn rhan o brosiect cyffrous fydd yn dod â rhan o dreftadaeth guddiedig y Rhyfel Byd Cyntaf sy’n cael ei chadw yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru (LlGC) yn fyw i bobl Cymru a’r byd.

Mae’r Llyfrgell Genedlaethol wedi derbyn cymorth ariannol gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri i gyflwyno prosiect sy’n canolbwyntio ar Gofnodion Tribiwnlysoedd y Rhyfel Mawr Sir Aberteifi. Y rhain oedd y tribiwnlysoedd oedd yn ymdrin ag apeliadau yn erbyn gorfodaeth i fynd i’r rhyfel, am resymau personol, economaidd, moesol neu grefyddol.

Yn 1921, gorchymynnodd y Llywodraeth y dylid dinistrio cofnodion y tribiwnlysoedd; serch hynny, goroesodd cofnodion Sir Aberteifi.  Erbyn hyn mae’r archif yn un hollol unigryw yng Nghymru, ac yn un o’r ychydig o’i math sy’n bodoli yn y Deyrnas Unedig.

Bydd ein prosiect yn galluogi gwirfoddolwyr i ddefnyddio adnodd ar-lein, a ddatblygwyd yn ddiweddar gan LlGC, i drawsgrifio a mynegeio’r cofnodion fel bod modd eu chwilio yn ôl enw, cyfeiriad, dyddiad, ayb.

Bydd staff a rhai o wirfoddolwyr LlGC yn ymweld â chi i rannu hanes y cofnodion ac i gynnig hyfforddiant ar sut i ddefnyddio’r adnodd ar-lein.  Bydd cyfle hefyd yn ystod y sesiynau gwybodaeth i rannu a chofnodi hanesion lleol ar lafar am y Rhyfel Mawr. 

Bydd yr adnodd gorffenedig ar gael ar wefan LlGC i ymchwilwyr, haneswyr teulu ac i un rhywun sy’n ymddiddori yn nhreftadaeth y Rhyfel Mawr. 

 

New Year Social Evening

Maen Paul a Carolyn Everton   yn gwahodd  aelodau
Cymdeithas Hanes Blaenpennal i
Noson Cymdeithasol Blwyddyn Newydd yn Bryntair Llyn Nos Fercher 10 Ionawr 2018 am
7.30pm

Am ragor o fanylion cysylltwch â Andrew  ar 01974-251231

neu e-bost –      blaenpennal@gmail.com

Dewch â bwyd a diod os gwelwch yn dda.

Atebwch os gwelwlch yn dda.

Atebwch os gwelwch yn dda  , cyn gynted â phosib   Sweet or savoury ?

Cyfarfod – Tachwedd

Cymdeithas Hanes Blaenpennal

Cynhelir y Cyfarfod nesaf am 7.30 pm Nos Fercher , 8 Tachwedd 2017

yn Caffi Sali Mali, Pentre Bach , Blaenpennal

Cyflwyniad gan Aled Williams

Cerrig Milltir/Milestones

Am ragor o fanylion cysylltwch â Andrew Findon
(Y Felin) ar 01974-251231 neu blaenpennal@gmail.com
Mae £5 ffi aelodaeth 2017 / 2018 yn ddyledus

 

Cyfarfod – Hydref

Cymdeithas Hanes Blaenpennal

Cynhelir y Cyfarfod nesaf am 7.30 pm Nos Fercher , 11 Hydref 2017

yn Penial Chapel , Blaenpennal

Cyflwyniad gan Jen Cairns

Ghosts and local characters

Am ragor o fanylion cysylltwch â Andrew Findon

(Y Felin) ar 01974-251231 neu blaenpennal@gmail.com

Neu John Meredith ar 01974-251474

Mae £5 ffi aelodaeth 2017 / 2018 yn ddyledus

Gwefan  – http://blaenpennal.org.uk

Cyfarfod – Medi

 

Cynhelir y Cyfarfod nesaf am 7.30 pm Nos Fercher , 13 Medi 2017

yn Penial Chapel , Blaenpennal

Cyflwyniad gan Alan Leach

Glen Dennis Mansion.

Am ragor o fanylion cysylltwch â Andrew Findon
(Y Felin) ar 01974-251231 neu blaenpennal@gmail.com

Neu John Meredith ar 01974-251474

Mae £5 ffi aelodaeth 2017 / 2018 yn ddyledus